Etiske retningslinjer og bærekraft

Grønn glasskule med et tre inni holdes forsiktig i en hånd. En sommerfugl flyr ved kulen. Bakgrunnen for motivet er i grønt fargespill.

Våre etiske retningslinjer skal sikre at alle som opptrer på vegne av Kynningsrud utfører sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte og i tråd med våre verdier og prinsipper for forretningspraksis og personlig adferd.

Bærekraft er viktig for oss. Vår ambisjon er å drive virksomheten på en slik måte at den skal kunne opprettholdes over tid, uten å gå på bekostning av menneskeliv eller skade miljøet. For oss handler det om miljø, sosiale forhold og måten vi driver selskapet på.

​Forretningspraksis

Kynningsrud skal være kjent som et pålitelig selskap som leverer kvalitet, og våre kunder og samarbeidspartnere skal ha tillit til oss og våre medarbeidere.

Kynningsrud med sine medarbeidere forplikter seg til å rette seg etter gjeldene lover og forskrifter.

Vi skal etterleve en høy etisk standard og ta aktivt samfunnsansvar i aktivitetene våre. Medarbeiderne skal innrette seg etter de regler og retningslinjer fastsatt av kunden for det enkelte oppdrag.

Kynningsrud vil etterstrebe at underleverandører av varer og tjenester til selskapet etterlever en tilsvarende høy etisk standard.

Kynningsruds forretningskultur kjennetegnes av selskapets verdier:

Ærlighet
Lojalitet
Entusiasme

Rettferdig konkurranse

Kynningsrud etterstreber høy forretningsmessig etisk standard og følger rammene som konkurransereglene fastsetter i markedene hvor Kynningsruds selskaper opererer. Dette gjelder i forhold til konkurrenter så vel som til kunder og leverandører.

Bestikkelse og korrupsjon

Bestikkelser, korrupsjon og konkurransehindrende aktiviteter ødelegger markeder og hindrer økonomisk, sosial og demokratisk utvikling. Kynningsrud tolererer ingen former for korrupsjon, bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler for forretningsmessig eller privat vinning, verken for selskapet eller andre. Korrupsjon undergraver lovlig forretningsaktivitet, fører til konkurransevridning, ødelegger virksomhetens omdømme og utsetter selskaper og enkeltpersoner for risiko.

Bestikkelse er å tilby, betale, gi gaver eller utføre tjenester for å påvirke en forretningsavtale på upassende måte; enten direkte eller indirekte via tredjepart.

Gaver og gjestfrihet

Kynningsrud aksepterer ikke tilbud eller mottak av forretningsgoder – gaver, gjestfrihet, utgifter eller fordeler – som kan utgjøre en utilbørlig påvirkning. Forretningsgoder kan kun mottas eller tilbys dersom de er beskjedne, både med tanke på verdi og frekvens, og dersom tidspunkt og sted er passende.

Dersom det er klart forretningsrelatert, kan medarbeideren delta på sosiale sammenkomster, motta servering eller underholdning, forutsatt at kostnaden er innenfor rimelighetens grenser.

Gaver eller gjestfrihet må aldri påvirke forretningsavgjørelser, og ikke medføre forpliktelser for medarbeideren eller Kynningsrud.

Likeverd, mangfold og respekt

Kynningsrud arbeider for et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, der alle har mulighet til å bidra til selskapets suksess og til å realisere sitt eget potensial. Medarbeiderne og andre som er involvert i Kynningsruds virksomhet vil bli behandlet på en måte som ikke diskriminerer i forhold til kjønn, hudfarge, religion, alder, uførhet, seksuell legning, statsborgerskap, sosial eller etnisk opprinnelse, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap eller andre forhold. Kynningsrud tolererer ingen form for diskriminering eller trakassering på noen av våre arbeidsplasser. Vi skal møte de som blir berørt av vår virksomhet med respekt, dialog og medvirkning.

Kynningsrud har en grunnleggende respekt for internasjonale menneskerettigheter. Kynningsrud vil ikke kjøpe produkter eller tjenester som er basert på tvunget arbeid, slavearbeid, barnearbeid, sosial dumping eller som er produsert i motstand mot retten til et organisert arbeidsliv.

Konfidensialitet

Kynningsrud er forpliktet til å beskytte konfidensiell informasjon selskapet får tilgang til og ikke misbruke denne informasjonen. Det være seg informasjon tilhørende selskapet eller forretningspartnere. Slik konfidensiell informasjon kan omfatte informasjon angående sikkerhet, enkeltpersoner, kommersielle, tekniske eller kontraktsmessige forhold eller andre typer lovbeskyttet informasjon. Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor kollegaer som ikke har behov for de aktuelle opplysninger i sitt arbeid. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet, eller øvrige avtaleforhold med Kynningsrud har opphørt.

Interessekonflikter

Det er en interessekonflikt når et personlig forhold, deltakelse i eksterne aktiviteter eller interesser i annen handel påvirker eller antas å påvirke ens avgjørelser.

Medarbeiderne kan ikke ha oppdrag for eller eierinteresser i konkurrerende virksomhet, hos kunder eller leverandører.​

​Situasjoner som kan skape konflikt mellom individuelle, private interesser og Kynningsruds interesser, eller situasjoner som på noen måte kan ha en negativ innvirkning på selskapets handlefrihet eller dømmekraft skal unngås.

Det er alltid i Kynningsrud interesse at medarbeiderne sier ifra om etiske problemstillinger.

Kjøp av seksuelle tjenester

Kynningsrud er imot kjøp av seksuelle tjenester. Medarbeideren skal avstå fra kjøp av seksuelle tjenester når vedkommende er i arbeid eller på forretningsreise for Kynningsrud .

Rusmidler

Kynningsrud er en rusfri arbeidsplass. Ingen skal nyte eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler under arbeid for Kynningsrud.

Begrensede mengder alkohol kan likevel bli servert når lokal skikk og spesielle anledninger gjør dette passende, forutsatt at inntaket ikke kombineres med drift av maskiner, kjøringer eller andre aktiviteter som ikke er forenlige med bruken av alkohol.
Kynningsrud har egne rus- og spillpolicy.

Varsling

Kynningsrud har policy for varsling som spesifiserer hvordan ansatte og andre berørte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten uten å bryte eventuell lojalitetsplikt i arbeidsavtalen og uten at vedkommende skal lide under mulige arbeidsrettslige tiltak eller andre negative konsekvenser. Kritikkverdige forhold kan således rapporteres anonymt.

Formålet med slik policy er å gi klare føringer for når og hvordan kritikkverdige forhold kan rapporteres i Kynningsrud i situasjoner der det ikke er relevant å bruke den ordinære ordningen for rapportering av hendelser. Alle avsløringer av alvorlige kritikkverdige forhold skal håndteres på en rettferdig og korrekt måte.

Policyen er utviklet med utgangspunkt i aktuell lovgivning (AML. kap. 2A )

Konsekvenser av brudd

Brudd på Kynningsrud sine etiske retningslinjer vil ikke bli tolerert. Brudd på retningslinjene kan medføre disiplinærtiltak, oppsigelse/avskjed og rapportering til offentlige myndigheter.

Miljø

Vi i Kynningsrud skal bidra til en miljøvennlig og bærekraftig utvikling i samfunnet.

Dette skal vi oppnå gjennom å identifisere våre miljøaspekt, gjøre forebyggende tiltak, sørge for etterlevelse og kontinuerlig forbedring, samt stille krav til valg av leverandører av produkter og tjenester.

Vår ambisjon innen vår kjernevirksomhet er å bidra til en mer bærekraftig framtid ved å være det grønne alternativet.

Våre medarbeidere

I Kynningsrud skal hver enkelt medarbeider kjenne seg betydningsfull, og trives med sine arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø. Et synlig og tydelig HMS-lederskap, kombinert med engasjerte medarbeidere, er en forutsetning for å skape en sikker og trivelig arbeidsplass.

Vi skal ivareta arbeidstakerrettigheter gjennom samarbeid med fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner, leverandørkjeder og offentlige myndigheter.

Samfunnsansvar

Gjennom å støtte opp om både sportslige og kulturelle arrangement ønsker vi å være med på å bedre opplevelsene og livskvaliteten i nærmiljøet og gi verdier tilbake til samfunnet. «Gleden er å være til nytte» er vår visjon.

Vi er også involvert i flere prosjekt i samarbeid med NSP Aid (North-South Partnership Aid) som gir foreldreløse barn bedre livsvilkår.​

Comments are closed.