GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Prefab AB tar nya tag om sitt HMS-arbete

Syftet med att ha ett fungerande HMS-arbete är bland annat att arbetstagaren inte ska skada sig på jobbet. Visionen är att arbetstagaren ska komma friskare från jobbet än vad hon eller han var på väg dit. Att ha en nollvison i uppkomna arbetsskador är en självklarhet för Kynningsrud Prefab AB men innebär också hårt arbete att få det dit.

Det nya arbetssättet kommer konkret att innebära:

Ett skadefritt Kynningsrud Prefab AB

  • Ett ökat fokus på förebyggande arbete, friskvård och ergonomi.
  • «Städa» upp i gamla protokoll från skyddsronder. Prioritera vad som skall åtgärdas samt upprätta konkreta handlingsplaner för detta där ansvarsfrågor tydliggörs.

Ökat medarbetarengagemang

  • Ändrade rutiner för rapportering och hantering som syftar till att minska handläggningstider för inkomna avvikelserapporteringar.
  • Veckovis avstämning mellan arbetsgivaren och utsedda skyddsombud i HMS-ärenden.

Kompetenshöjning

Utbildning av arbetsledande personal samt skyddsombud i arbetsgivaransvar och arbetsmiljömiljöfrågor.

 

– Vi ska bli bättre på att tänka före och bli bättre på att förebygga hellre än att vara efterkloka då något redan inträffat, säger VD Joachim Lindroth.