GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Ny bransjestandard for avsperring av råbygg

Kynningsrud Prefab har lenge vært pådriver for å få økt sikkerhetssonen under pågående elementmontasje. I den senere tid har avsperring i vertikal retning vært fokusområde, siden bransjen har opplevd alvorlige ulykker hvor man har erfart at underliggende etasjedekker ikke har klart å stå imot ras fra overliggende nivå. Utviklingen i markedet mot stadig større og tyngre betongelementer har aktualisert problemstillingen. Onsdag 3. juni var derfor Kynningsrud Prefab med på å arrangere et fagmøte for å få etablert en ny bransjestandard på området.

Bort fra «to-etasjers-regelen»

Etablert bransjepraksis har «i alle år» har vært å ha to støpte etasjedekker mellom montasjearbeidene og etasjene hvor andre aktører kan arbeide. Fagmøtet ble initiert av Norsk Betongforening, med hensikt å etablere en standard som sier at «råbygget skal være oppe før andre arbeider i bygget skal starte». På fagmøtet deltok Kynningsrud Prefab og andre betongelementleverandører, samt flere totalentreprenører, arkitekter og byggherrerepresentanter. Møtet ble ledet av John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen.

Ny standard – bedre HMS og økonomi

Det tar ofte lang tid å etablere nye bransjestandarder. Kort byggetid er et konkurransefortrinn betongelementbransjen har i dag, og dette er en forutsetning for at både elementleverandører og totalentreprenører får oppdrag. Det som taler for at en ny standard ikke er altfor langt unna, er at alle aktørene synes å være samstemte i at forslaget innebærer både bedre HMS, og at det vil gi økonomiske gevinster i byggeprosjektene. Erfaringer som entreprenørene har gjort viser at elementleverandøren får bedre logistikk og kan oppnå noe kortere råbyggmontasje. Når vi har riggplassen for oss selv kan vi drive mer rasjonelt. Totalentreprenøren erfarer at selv om man får noe senere tilgang til råbygget så får man ved overtakelse et komplett råbygg med mange angrepspunkter. Totalt sett bygger man raskere enn før.

Kynningsrud Prefab ønsker ny standard velkommen, og vi vil «trykke på» videre for å få standarden raskt på plass. Fagmøtet i Norsk Betongforening var et viktig skritt på veien.