GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Fundamentering med to nye sertifiseringer

Bygge- og anleggsbransjen – oss selv inkludert – har tidvis kvalitetsutfordringer innenfor stål- og sveisearbeider. Årsakene er sammensatt, men vi bruker betydelige ressurser på at våre kunder skal få den kontraktsfestede kvaliteten. Med disse sertifiseringene har vi tatt ytterligere grep.

Sertifiseringene

Vi i Kynningsrud Fundamentering AS ønsker med sertifiseringene å vise kunder og byggherrer at vi fokuserer på kvalitet i arbeidene vi leverer. Vi skal alltid innfri med hensyn til gjeldende regelverk og kontrakt, og ønsker å leve opp til våre kjerneverdier: styrke, trygghet og presisjon i alt vi leverer.

Godkjenningen og sertifiseringen gjelder to viktige standarder innenfor stålarbeider:
• NS-EN 1090-1 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner
– Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter.
• NS-EN ISO 3834-2 Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer
– Del 2: Omfattende kvalitetskrav. (Sertifiseringen er frivillig, men standarden må uansett følges ved arbeider etter NS-EN 1090-2 Tekniske krav til stålkonstruksjoner).

En viktig presisering er at krav til CE-merking av stål iht. NS-EN 1090-1 kun gjelder prefabrikasjon (ikke montering) av stålkomponenter levert byggeplass som angitt i NS-EN 1090-2, kapittel 5.
Varm- og kaldvalset spunt iht. produktstandardene EN 10248-1 og EN 10249-1 er ikke angitt i kapittel 5, da de ikke er harmoniserte. Spunt kan således ikke CE-merkes. Iht. den veiledende CEN-listen over de stålprodukter som ikke omfattes av EN 1090-1 er også alle former for stålpeler unntatt, såfremt de ikke er prefabrikkerte.

Målbevisst jobbing over en toårsperiode

Vi har arbeidet målbevisst, og har siktet mot sertifiseringen over en toårsperiode med bl.a. en rekke nye kvalifiseringer av våre sveiseprosedyrer, kompetanseheving på flere nivåer i organisasjonen samt forbedring av eksisterende KS system (med prosedyrer, sjekklister og tilhørende sveisehåndbok).
Kynningsrud Fundamentering hadde ingen avvik ved revisjonen som ble utført i forkant av sertifiseringen.

Innen fundamentering monteres det aller meste på byggeplass, men tidvis er enkelte produkter prefabrikkert utenfor selve byggeplassene. Det er en noe utbredt misforståelse i markedet om selve etiketteringen med en forventning om at CE merket må vises på selve komponenten. Merkingen kan også påføres emballasjen eller følgedokumentene, hvorav sistnevnte er mest relevant innenfor fundamentering. Produktene må uansett være sporbare til følgedokumentene.

For mer informasjon om sertifiseringen, vennligst kontakt Fredrik Martinsen på telefon 913 81 516 eller fredrik.martinsen@kynningsrud.no.


Fakta om sertifiseringen

CE-merket som symbol er velkjent, da det i mange år har vært et krav til CE-merking av produkter som selges i EU og EØS, som for eksempel leker og elektriske artikler.

Levering av prefabrikkerte stålkonstruksjoner til byggeplassen skal dokumenteres (CE-merkes) etter NS-EN 1090-1. NS-EN 1090-1 er den harmoniserte produktstandarden som beskriver hvordan stålverkstedene skal dokumentere ytelsene til disse prefabrikkerte stålkonstruksjonene.

NS-EN 1090-1 beskriver ikke de tekniske kravene for utførelse av prefabrikkerte stålkonstruksjoner. De er beskrevet i NS-EN 1090-2.

Stålverkstedene som leverer prefabrikkerte stålkonstruksjoner skal derfor følge NS-EN 1090-2 når det gjelder utførelsen og NS-EN 1090-1 for dokumentasjon av prefabrikkerte stålkonstruksjonenes ytelser. Montering på byggeplassen er underlagt NS-EN 1090-2. Foretak som er ansvarlig for montering skal bevise at de har prosedyrer og kompetanse for utførelse etter NS-EN 1090-2 og NS-EN ISO 3834.

I henhold til den nye byggevareforordningen, CPR, som er en lov, har produsenter, distributører og importører av byggevarer fått nye juridiske forpliktelser til å CE-merke sine produkter der de er dekket av enten en harmonisert standard eller en ETA (Europeisk teknisk bedømmelse).

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har implementert den nye byggevareforordningen, CPR, i Plan- og bygningsloven gjennom ny «Forskrift om dokumentasjon av byggevarer», som erstatter kap. 3 i TEK 10, med krav om CE-merking av produkter til byggverk fra 1. januar 2014 og CE-merking av fabrikkerte stålkonstruksjoner fra 1. juli 2014.

Kilder: www.dibk.no og www.en1090.no